تبلیغات
روستای خضرلو - ایجاد و تشکیل تعداد 12 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان ماکو تابع استان آذربایجان غربی
شعار سال94؛ دولت و ملت ،همدلی و همزبانی
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
ایجاد و تشکیل تعداد 12 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان ماکو تابع استان آذربایجان غربی
‌ایجاد و تشکیل تعداد 12 دهستان شامل روستاها،
مزارع و مکانها در شهرستان ماکو تابع استان آذربایجان غربی به تصویب ‌هیأت وزیران
 
ایجاد و تشکیل تعداد 12 دهستان شامل روستاها،

مزارع و مکانها در شهرستان ماکو تابع استان آذربایجان غربی

1366.05.18 - .113466ت747 - 1366.09.24 - 1303

&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران

&‌وزارت کشور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 11670.1.5.53 مورخ

1365.12.19 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب

تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرایی ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های

ذیل آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور تصویب نمودند:

‌در شهرستان ماکو تابع استان آذربایجان غربی تعداد 12 دهستان شامل روستاها، مزارع

و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه1.250.000 ضمیمه که ممهور

به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:

1 - دهستان گچرات

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای نازک علی مشتمل بر 32 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - الله‌وردی کندی، 2 - ایلانلو، 3 - اینجه دره‌سی، 4 - بیگ‌جان، 5 - تپه‌سی

دلیک، 6 - ترشاب، 7 - تره‌مش، 8 - چخماق‌لوسی سفلی، 9 - چخماق‌لوسی‌علیا، 10 -

حسن‌کندی، 11 - دودای، 12 - دیوانخانه، 13 - سد ارس، 14 - قورشاقلوی کرد، 15 -

شرکت خنک، 16 - شیخ حمزه‌لو، 17 - شیرمحمد، 18 -‌عزیزکندی، 19 - قزل ونک، 20 -

قلعه جوق، 21 - قوچ‌کندی، 22 - قورشاقلو، 23 - قیاس، 24 - گچلر، 25 - کربلای باقر،

26 - کرم‌آباد، 27 - کیوان، 28 -‌نازک سفلی، 29 - نازک علیا، 30 - پاسگاه ارس، 31

- پاسگاه تکداغ، 32 - پاسگاه قشلاق.

2 - دهستان چایباسار شرقی

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای یولاگلدی مشتمل بر 36 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - زنگنه، 2 - تازه‌کند، 3 - شوطلو، 4 - شیدی، 5 - گیره‌کندی، 6 - زاکرلو، 7 -

بهلول‌کندی، 8 - پزی، 9 - ساری‌سو، 10 - گنه‌لوی، 11 - کولوس، 12 -‌شوربلاغ علیا،

13 - شوربلاغ سفلی، 14 - دیزج طویل، 15 - بابور عجم، 16 - یولاگلدی، 17 -

عشق‌آباد، 18 - ورمزیار، 19 - حسین‌علی کندی‌عجم، 20 -‌بیانچلی عجم، 21 - قابان

باسان، 22 - حسین‌علی کرد، 23 - قره ایاق، 24 - تپه‌باشی نماز، 25 - خوک، 26 -

ملااحمد، 27 - اورتاکند، 28 - کش ارخی، 29- گدای، 30 - عالی‌کتدی، 31 - خلج عجم،

32 - خلج کرد، 33 - مرادعلی علیا، 34 - قزل قلعه، 35 - عظیم‌کندی، 36 - نظمی‌کندی.

3 - دهستان چایباسار شمالی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای قوش مشتمل بر 43 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - قوش، 2 - ولی‌کندی، 3 - پنجرلو، 4 - کلیک، 5 - پری، 6 - قوچعلی، 7 - خلخه، 8 -

بهلوله، 9 - دم قشلاق علیا، 10 - یخلقان، 11 - ذیلکه سفلی، 12- زورآباد، 13 - قزل

ارخ علیا، 14 - قزل ارخ سفلی، 15 - قره قویون، 16 - سارنچ، 17 - خزر قشلاق، 18 -

ملاحسن، 19 - قم قشلاق، 20 - قره بلاغ، 21 -‌آفگل، 22 - شورآغل، 23 - قادر قامو،

24 - عجمی، 25 - گدای، 26 - قلعه جوق، 27 - علوحاجی، 28 - سلبند، 29 - گریک، 30 -

قشلاق شوریک، 31 -‌دارلیک، 32 - قشلاق حاجو، 33 - حاجی حسن، 34 - گل وجانی، 35 -

سوریک، 36 - علی فرج، 37 - ملهیم، 38 - موسی، 39 - تاجدو، 40 - پاسگاه‌آیبک، 41 -

پاسگاه بورآلان، 42 - ذیلکه علیا، 43 - عیسی کندی.

4 - دهستان ببه جیک.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای قرنقو مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - ارکوین، 2 - آغداش، 3 - آعمزار ملک کندی، 4 - بابااحمد، 5 - بایطیش، 6 - بداق

کندی، 7 - تازه‌کند، 8 - جغال، 9 - حسن‌کندی، 10 - داش بلاغ، 11- داش‌کن، 12 -

دره‌کندی، 13 - دیل بیلمز، 14 - عبدالرزاق، 15 - شوربلاغ، 16 - صونا بلاغی، 17 -

عباس‌کندی، 18 - عرفات، 19 - علی‌مردان، 20 -‌قرخ‌بلاغ، 21 - قرنقو، 22 - قره

تولکی سفلی، 23 - قره تولکی علیا، 24 - قره کلیسا، 25 - قیزخاشلو، 26 - قوری‌ناو

سفلی، 27 - قوری‌ناو علیا، 28 -‌ قوشابلاغ علیا، 29 - قوشابلاغ سفلی، 30 - قولار،

31 - کران سفلی، 32 - کران علیا، 33 - کران وسط، 34 - مجمون، 35 - محمدآقای سفلی،

36 -‌محمدآقای علیا، 37 - محمد صالح، 38 - مرتع حاجی عموم، 39 - مشهد کندی، 40 -

میرآباد یوشانلی، 41 - نیاز، 42 - یایجی، 43 - یومری داش، 44 -‌شاه منصور.

5 - دهستان چالدران شمالی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای زاویه مشتمل بر 56 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - آباراباشی، 2 - ایزل، 3 - آغبلاغ میدان، 4 - آغدوز، 5 - آغدیزج، 6 - آغوزان، 7

- امامقلی‌کندی سفلی، 8 - امامقلی‌کندی علیا، 9 - اینجه سلیم سفلی،10 - اینجه سلیم

علیا، 11 - بابالوی، 12 - بارون، 13 - بزقلعه، 14 - تازه‌کند چغال، 15 - تخت روان

سفلی، 16 - تخت روان علیا، 17 - جگن، 18 -‌جلیل‌کندی، 19 - چوخورکندی، 20 -

حاچاقیه، 21 - چاوش، 22 - حراملو، 23 - خان امیر، 24 - روض، 25 - ریحانلوی سفلی،

26 - ریحانلوی علیا، 27- ریحانلو وسطی، 28 - زاویه علیا، 29 - زوایه سفلی، 30 -

ساز آغل، 31 - سعدل، 32 - شریللی، 33 - شهسوار، 34 - شاه گلن، 35 - عباس‌کندی، 36

-‌عنترکندی سفلی، 37 - عنترکندی علیا، 38 - هنترکندی وسطی، 39 - قادوکندی، 40 -

قرمزداش، 41 - قره‌آغل، 42 - قلعه خاج، 43 - گرگره، 44 - گل‌اشاقی، 45 - گل سعید،

46 - گل، 47 - مادلوی کودک، 48 - مجنون سفلی، 49 - مجنون علیا، 50 - مزرعه، 51 -

مسعودآباد، 52 - معصوم‌کندی، 53 -‌میدان، 54 - وکیل، 55 - پاسگاه‌ساری چمن، 56 -

بیطال.

6 - دهستان قلعه دره‌سی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای کشمش تپه مشتمل بر 28 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - یارم قیه سفلی، 2 - یارم قیه علیا، 3 - خرمن‌یری، 4 - پاسگاه‌ساری سو، 5 -

حسوشیری، 6 - تخته‌دوزی، 7 - تازه‌کند قلعه دره‌سی، 8 - میلان، 9 -‌بایندر، 10 -

قلعه جوق، 11 - قره خاج، 12 - باغچه جوق، 13 - محمدکندی، 14 - کوسچ، 15 - سنگر، 16

- شاطر، 17 - بازرگان، 18 - گجوت، 19 -‌قوری‌بلاغ، 20 - پراخوریک، 21 - کشمش تپه،

22 - نایب‌کندی، 23 - تریان، 24 - دیبک، 25 - بیجان، 26 - تیکه، 27 - جان عزیز، 28

- درگاه قلی.

7 - دهستان آواجیق.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای کلیساکندی مشتمل بر 48 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - آرخاشان، 2 - اروج‌کندی، 3 - آغبلاغ، 4 - بدولی، 5 - بیک‌کندی، 6 - پاسگاه

مرزبانی، 7 - پیراحمد کندی، 8 - جمال‌کندی، 9 - جنگ تپه، 10 -‌جورگو، 11 - جوزر،

12 - جیق‌جیق، 13 - حال‌حال سفلی، 14 - حال‌حال علیا، 15 - دلک‌وردی، 16 -

سارمساق‌لو، 17 - ساری‌اجاق، 18 - سلمان‌آباد، 19- سلیمان‌آغل، 20 - سیران، 21 -

سیلاب، 22 - شادلوی سفلی، 23 - شادلوی علیا، 24 - شاه بندلو، 25 - شگفتی، 26 -

صوفعلی، 27 - طهماسب کندی،28 - عرب دیزسی، 29 - عربین‌کندی، 30 - علوجینی، 31 -

علی‌آباد، 32 - قزیل بلاغ، 33 - قلی دیزه‌سی، 34 - قندقلو، 35 - قیان‌کندی، 36 -

کشتاز، 37 -‌کلیساکندی، 38 - نادو، 39 - نفطو، 40 - مصطفی قلعه‌سی، 41 - باش‌کند،

42 - ماراکمی، 43 - صغو، 44 - گل‌مورس، 45 - جبارلو، 46 - آغبلاغ خالد، 47-

قزل‌سوری، 48 - آغبلاغ ابوبکر.

8 - دهستان قره قوین شمالی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای صوفی مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - تیمورآباد، 2 - کندال، 3 - سنیق، 4 - قره‌زمین، 5 - طوره، 6 - قره کهریز، 7 -

صوفی، 8 - محمدکریم‌کندی، 9 - شریف‌کندی، 10 - سلیمان‌کندی، 11 -‌فیشل، 12 -

آرپالیخ، 13 - شوراگل، 14 - آغدونلو، 15 - آغبلاغ سوگار، 16 - عزت‌آباد، 17 - جگن،

18 - داش‌فیشل، 19 - بایرام‌کندی، 20 - علیار، 21 -‌بیانچلی کرد.

9 - دهستان قره‌قویون جنوبی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای مرگن‌لر (‌مرگن وسط) مشتمل بر 33 روستا، مزرعه و مکان به اسامی

زیر:

1 - مرگن عزیزآباد، 2 - مرگن قدیم، 3 - مرگن وسط، 4 - مرگن اسماعیل‌کندی، 5 -

سیداحمد، 6 - تازه‌کند قدیم، 7 - قره‌آغاج، 8 - ایل بلاغی، 9 -‌محمودکندی، 10 -

خورابلو، 11 - سیدجعفر کندی، 12 - حسن‌کندی، 13 - صبرخان، 14 - خضرلو، 15 - ضمد

یودی، 16 - اشگه‌سو، 17 - زنجیره، 18 -‌آغ‌بلاغ هخور، 19 - دانابلاغ، 20 - ملک‌لو،

21 - مخور، 22 - شیخ سیلو، 23 - پیرشاه، 24 - کوچلوی سفلی، 25 - کوچلوی علیا، 26 -

باش کهریز، 27 -‌اینچه قدیم، 28 - دوزآغل، 29 - ملاکندی، 30 - شهر سیلابی، 31 -

قره جالو، 32 - قاباخ بالغ، 33 - کورابلاغ

10 - دهستان زنگبار.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای بهلول‌آباد مشتمل بر 34 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - اروج محمد، 2 - آغ اتلاق، 3 - آقامیرکندی، 4 - بهلول‌آباد، 5 - پاسگاه قیقاج،

6 - پاسگاه شیبلو، 7 - پاسگاه قنبرکندی، 8 - پناه‌کندی، 9 - پورناک، 10

-‌پیله‌سوار، 11 - تپه‌باشی پورناک، 12 - حاجی صوفی، 13 - حسین‌آباد، 14 -

جمال‌آباد، 15 - دایلان کندی، 16 - ساختمان، 17 - علی نظر، 18 - فتاح، 19- شبیلوی

علیا، 20 - شبیلوی سفلی، 21 - قارقولوق سفلی، 22 - قارقولوق علیا، 23 - قلینج

لاغیش، 24 - قوطان، 25 - قوردالدرن عجم، 26 - قوردالدین‌کرد، 27 - قیرکندی، 28 -

قیقاج، 29 - مرادلوی سفلی، 30 - مرادلوی وسطی، 31 - ملاکندی، 32 - میرزاکندی، 33 -

نظرخان، 34 - قره خوجالو.

11 - دهستان چالدران جنوبی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای خضرلو مشتمل بر 56 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - انبار سفلی، 2 - انبار علیا، 3 - انبار ماران، 4 - اینجه صلاح سفلی، 5 - اینجه

صلاح علیا، 6 - آبگرم، 7 - بابانور، 8 - بغلچی سفلی، 9 - بغلچی علیا، 10- پاسگاه

یک ساله، 11 - پاییزآباد، 12 - تات کندی، 13 - تغنیت سفلی، 14 - تغنیت علیا، 15 -

تقی‌کندی، 16 - تولکی‌تیه‌سی، 17 - خان بغلچی، 18 -‌خان صدر، 19 - خضرلو، 20 -

داردره‌سی، 21 - دلیک‌راش، 22 - دمیرچی، 23 - دوشان‌تپه سفلی، 24 - دوشان‌تپه

علیا، 25 - زلول، 26 - زنگره، 27 -‌سگریک، 28 - شیخ‌سلوی سفلی، 29 - شیخ‌سلوی

علیا، 30 - صدر، 31 - علی‌پسند، 32 - عموخانزی علیا، 33 - عموخانزی سفلی، 34 -

عیسی‌گولی، 35- قاشقابلاغ سفلی، 36 - قاشقابلاغ علیا، 37 - قرجه‌ورن سفلی، 38 -

قرجه‌ورن علیا، 39 - قره‌چی بلاغی، 40 - کردکندی، 41 - گدوک‌کندی، 42 -

مارلوی‌چالدران، 43 - ماران سفلی، 44 - مخمور، 45 - مخور، 46 - مسجدلوی سفلی، 47 -

مسجدلوی علیا، 48 - بگوکندی، 49 - ملحم‌لوی سفلی، 50 - ملحم‌لوی‌علیا، 51 -

میرزاخان، 52 - مندلیخ، 53 - ندرآباد، 54 - ناور، 55 - نبی‌کندی، 56 - یکساله

علیا.

12 - دهستان چایباسار جنوبی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای قره‌تپه مشتمل بر 49 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - حورو، 2 - تلیم‌خان علیا، 3 - تلیم‌خان سفلی، 4 - مخند، 5 - هاسین بزرگ، 6 -

میرزا دولماز، 7 - محمود آغلی، 8 - ایلان قره، 9 - ایلان قره تازه‌کند، 10-

عبدالله کندی، 11 - قشلاق جل، 12 - میرزا خلیل، 13 - مولیک علیا، 14 - حصار، 15 -

حسوشکی، 16 - عیسی‌خان، 17 - شیب‌شیب، 18 - تیکه کرد،19 - تاتار، 20 - هاسین کوچک،

21 - ترکمه، 22 - رند، 23 - دانالوی بزرگ، 24 - دانالوی کوچک، 25 - کهریز قلعه

دره‌سی، 26 - قروی شکاک، 27 -‌خلیل زاغه‌سی، 28 - گاموس، 29 - قره تپه، 30 -

النلر، 31 - جگنلوی عجم، 32 - آراغان، 33 - حسولزگی، 34 - جگنلوی کرد، 35 - اینچه

علیا، 36 -‌اینچه سفلی، 37 - علی‌آباد رند، 38 - بلجک، 39 - یعقوبعلی کندی‌کرد، 40

- هندور، 41 - قزل داغ‌کرد، 42 - قزل‌داغ عجم، 43 - کاروان قرآن، 44 - دوه‌یاتان،

45 - کهریز مایل‌کندی، 46 - مایل‌کندی، 47 - آغبلاغ چمنلو، 48 - چمنلو، 49 - شیخ

علی‌جان.

‌تبصره 1 - هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در

فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌ها مربوطه منظور نشده‌مادامی که

دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در

تابعیت دهستان مربوط در این شهرستان باقی خواهد ماند.

‌تبصره 2 - وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای

همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.

‌تبصره 3 - با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و

مکان یگری به جز فهرست اسای نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه‌و در محدوده آن ملاحظه

شود یا در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.م

‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیرمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
buy cheap cialis in canada دوشنبه نهم مهر 1397 02:47 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis coupon cheap cialis cialis generique when can i take another cialis no prescription cialis cheap buying brand cialis online cialis pas cher paris tadalafil generic venta cialis en espaa order cialis from india
canada online pharmacy یکشنبه یکم مهر 1397 12:51 ب.ظ

You said it very well.!
pharmacy times northwest pharmacies online canada medication cost the best canadian online pharmacies best canadian pharmacy aarp recommended canadian online pharmacies canadianpharmacyusa24h is it legal canadian prescriptions online serc 24 mg buy vistagra online safe canada pharmacies account
viagravonline.com چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1397 09:09 ق.ظ

Nicely put, Regards.
are there generic cialis how to buy cialis online usa cialis 20 mg best price 40 mg cialis what if i take cialis for sale south africa cialis great britain calis tadalafil 10 mg buying cialis on internet cialis canada on line
http://viagraessale.com/ یکشنبه یازدهم شهریور 1397 09:57 ب.ظ

Good postings. Thanks a lot!
generic low dose cialis cialis sicuro in linea cialis 50 mg soft tab cialis 5 mg how to buy cialis online usa how do cialis pills work side effects for cialis cialis super acti generic cialis tadalafil cialis coupons
viabiovit.com/online-apotheek-geen-presc-verzending.html سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397 09:18 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
buy viagra online without rx viagra pfizer buy online buy viagra mastercard tadalafil buy generic viagra paypal get viagra online viagra online pharmacy uk viagra online with a prescription buy viagra prescription online viagra cheap prices
http://babecolate.com/buy-genuine-cialis-online.html سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397 12:52 ق.ظ

You actually revealed it exceptionally well.
generic cialis levitra weblink price cialis generic cialis at walmart cialis generico in farmacia link for you cialis price cialis generika cialis 5 mg effetti collateral generic cialis buy cialis online legal cialis 20 mg cost
Viagra pills پنجشنبه ششم اردیبهشت 1397 02:06 ق.ظ

Helpful postings. Many thanks!
rx pharmacy viagra buy brand viagra online without prescription buy viagra online order where can i buy viagra uk online purchase of viagra safe buy viagra online sildenafil uk buy viagra usa online get a prescription for viagra online buying cheap viagra
Cialis prices جمعه سوم فروردین 1397 05:05 ق.ظ

Seriously lots of good info.
safe dosage for cialis cialis 30 day sample generic cialis with dapoxetine tadalafil 20mg generic low dose cialis sublingual cialis online cialis online napol generic cialis 20mg uk how to purchase cialis on line prezzo cialis a buon mercato
livejasmin credit generator hack جمعه چهارم اسفند 1396 09:48 ق.ظ
وبلاگ بسیار پر انرژی، من آن را دوست داشتم.
آیا بخش 2 وجود خواهد داشت؟
hemp پنجشنبه سوم اسفند 1396 06:52 ب.ظ
با تشکر، من اخیرا به دنبال اطلاعات در مورد
این موضوع برای سنین و سالم بهترین من تا به حال آمده است.
با این حال، چه چیزی در مورد خط پایین؟ آیا شما در رابطه با آن مطمئن هستید؟
منبع؟
clash royale gems hack سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1396 05:27 ق.ظ
سلام به همه، چطور همه چیز را می فهمم، فکر می کنم هر کس بیشتر می شود
از این صفحه وب، و نظرات شما برای جدید مفید است
بازدید کنندگان.
What makes you grow taller during puberty? دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1396 11:21 ب.ظ
It is not my first time to pay a visit this site,
i am visiting this web page dailly and get pleasant facts
from here all the time.
How you can increase your height? دوشنبه سیزدهم شهریور 1396 08:36 ب.ظ
Hurrah! After all I got a blog from where I be able to truly obtain valuable information concerning my study
and knowledge.
Daniel دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1396 12:32 ب.ظ
Excellent blog you have here but I was curious about if you
knew of any message boards that cover the same topics
discussed in this article? I'd really like to be a part of
online community where I can get responses from other knowledgeable individuals that share the same interest.

If you have any recommendations, please let me
know. Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر