تبلیغات
روستای خضرلو - ایجاد و تشکیل تعداد 12 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان ماکو تابع استان آذربایجان غربی
شعار سال94؛ دولت و ملت ،همدلی و همزبانی
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
ایجاد و تشکیل تعداد 12 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان ماکو تابع استان آذربایجان غربی
‌ایجاد و تشکیل تعداد 12 دهستان شامل روستاها،
مزارع و مکانها در شهرستان ماکو تابع استان آذربایجان غربی به تصویب ‌هیأت وزیران
 
ایجاد و تشکیل تعداد 12 دهستان شامل روستاها،

مزارع و مکانها در شهرستان ماکو تابع استان آذربایجان غربی

1366.05.18 - .113466ت747 - 1366.09.24 - 1303

&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران

&‌وزارت کشور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 11670.1.5.53 مورخ

1365.12.19 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب

تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرایی ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های

ذیل آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور تصویب نمودند:

‌در شهرستان ماکو تابع استان آذربایجان غربی تعداد 12 دهستان شامل روستاها، مزارع

و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه1.250.000 ضمیمه که ممهور

به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:

1 - دهستان گچرات

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای نازک علی مشتمل بر 32 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - الله‌وردی کندی، 2 - ایلانلو، 3 - اینجه دره‌سی، 4 - بیگ‌جان، 5 - تپه‌سی

دلیک، 6 - ترشاب، 7 - تره‌مش، 8 - چخماق‌لوسی سفلی، 9 - چخماق‌لوسی‌علیا، 10 -

حسن‌کندی، 11 - دودای، 12 - دیوانخانه، 13 - سد ارس، 14 - قورشاقلوی کرد، 15 -

شرکت خنک، 16 - شیخ حمزه‌لو، 17 - شیرمحمد، 18 -‌عزیزکندی، 19 - قزل ونک، 20 -

قلعه جوق، 21 - قوچ‌کندی، 22 - قورشاقلو، 23 - قیاس، 24 - گچلر، 25 - کربلای باقر،

26 - کرم‌آباد، 27 - کیوان، 28 -‌نازک سفلی، 29 - نازک علیا، 30 - پاسگاه ارس، 31

- پاسگاه تکداغ، 32 - پاسگاه قشلاق.

2 - دهستان چایباسار شرقی

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای یولاگلدی مشتمل بر 36 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - زنگنه، 2 - تازه‌کند، 3 - شوطلو، 4 - شیدی، 5 - گیره‌کندی، 6 - زاکرلو، 7 -

بهلول‌کندی، 8 - پزی، 9 - ساری‌سو، 10 - گنه‌لوی، 11 - کولوس، 12 -‌شوربلاغ علیا،

13 - شوربلاغ سفلی، 14 - دیزج طویل، 15 - بابور عجم، 16 - یولاگلدی، 17 -

عشق‌آباد، 18 - ورمزیار، 19 - حسین‌علی کندی‌عجم، 20 -‌بیانچلی عجم، 21 - قابان

باسان، 22 - حسین‌علی کرد، 23 - قره ایاق، 24 - تپه‌باشی نماز، 25 - خوک، 26 -

ملااحمد، 27 - اورتاکند، 28 - کش ارخی، 29- گدای، 30 - عالی‌کتدی، 31 - خلج عجم،

32 - خلج کرد، 33 - مرادعلی علیا، 34 - قزل قلعه، 35 - عظیم‌کندی، 36 - نظمی‌کندی.

3 - دهستان چایباسار شمالی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای قوش مشتمل بر 43 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - قوش، 2 - ولی‌کندی، 3 - پنجرلو، 4 - کلیک، 5 - پری، 6 - قوچعلی، 7 - خلخه، 8 -

بهلوله، 9 - دم قشلاق علیا، 10 - یخلقان، 11 - ذیلکه سفلی، 12- زورآباد، 13 - قزل

ارخ علیا، 14 - قزل ارخ سفلی، 15 - قره قویون، 16 - سارنچ، 17 - خزر قشلاق، 18 -

ملاحسن، 19 - قم قشلاق، 20 - قره بلاغ، 21 -‌آفگل، 22 - شورآغل، 23 - قادر قامو،

24 - عجمی، 25 - گدای، 26 - قلعه جوق، 27 - علوحاجی، 28 - سلبند، 29 - گریک، 30 -

قشلاق شوریک، 31 -‌دارلیک، 32 - قشلاق حاجو، 33 - حاجی حسن، 34 - گل وجانی، 35 -

سوریک، 36 - علی فرج، 37 - ملهیم، 38 - موسی، 39 - تاجدو، 40 - پاسگاه‌آیبک، 41 -

پاسگاه بورآلان، 42 - ذیلکه علیا، 43 - عیسی کندی.

4 - دهستان ببه جیک.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای قرنقو مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - ارکوین، 2 - آغداش، 3 - آعمزار ملک کندی، 4 - بابااحمد، 5 - بایطیش، 6 - بداق

کندی، 7 - تازه‌کند، 8 - جغال، 9 - حسن‌کندی، 10 - داش بلاغ، 11- داش‌کن، 12 -

دره‌کندی، 13 - دیل بیلمز، 14 - عبدالرزاق، 15 - شوربلاغ، 16 - صونا بلاغی، 17 -

عباس‌کندی، 18 - عرفات، 19 - علی‌مردان، 20 -‌قرخ‌بلاغ، 21 - قرنقو، 22 - قره

تولکی سفلی، 23 - قره تولکی علیا، 24 - قره کلیسا، 25 - قیزخاشلو، 26 - قوری‌ناو

سفلی، 27 - قوری‌ناو علیا، 28 -‌ قوشابلاغ علیا، 29 - قوشابلاغ سفلی، 30 - قولار،

31 - کران سفلی، 32 - کران علیا، 33 - کران وسط، 34 - مجمون، 35 - محمدآقای سفلی،

36 -‌محمدآقای علیا، 37 - محمد صالح، 38 - مرتع حاجی عموم، 39 - مشهد کندی، 40 -

میرآباد یوشانلی، 41 - نیاز، 42 - یایجی، 43 - یومری داش، 44 -‌شاه منصور.

5 - دهستان چالدران شمالی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای زاویه مشتمل بر 56 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - آباراباشی، 2 - ایزل، 3 - آغبلاغ میدان، 4 - آغدوز، 5 - آغدیزج، 6 - آغوزان، 7

- امامقلی‌کندی سفلی، 8 - امامقلی‌کندی علیا، 9 - اینجه سلیم سفلی،10 - اینجه سلیم

علیا، 11 - بابالوی، 12 - بارون، 13 - بزقلعه، 14 - تازه‌کند چغال، 15 - تخت روان

سفلی، 16 - تخت روان علیا، 17 - جگن، 18 -‌جلیل‌کندی، 19 - چوخورکندی، 20 -

حاچاقیه، 21 - چاوش، 22 - حراملو، 23 - خان امیر، 24 - روض، 25 - ریحانلوی سفلی،

26 - ریحانلوی علیا، 27- ریحانلو وسطی، 28 - زاویه علیا، 29 - زوایه سفلی، 30 -

ساز آغل، 31 - سعدل، 32 - شریللی، 33 - شهسوار، 34 - شاه گلن، 35 - عباس‌کندی، 36

-‌عنترکندی سفلی، 37 - عنترکندی علیا، 38 - هنترکندی وسطی، 39 - قادوکندی، 40 -

قرمزداش، 41 - قره‌آغل، 42 - قلعه خاج، 43 - گرگره، 44 - گل‌اشاقی، 45 - گل سعید،

46 - گل، 47 - مادلوی کودک، 48 - مجنون سفلی، 49 - مجنون علیا، 50 - مزرعه، 51 -

مسعودآباد، 52 - معصوم‌کندی، 53 -‌میدان، 54 - وکیل، 55 - پاسگاه‌ساری چمن، 56 -

بیطال.

6 - دهستان قلعه دره‌سی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای کشمش تپه مشتمل بر 28 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - یارم قیه سفلی، 2 - یارم قیه علیا، 3 - خرمن‌یری، 4 - پاسگاه‌ساری سو، 5 -

حسوشیری، 6 - تخته‌دوزی، 7 - تازه‌کند قلعه دره‌سی، 8 - میلان، 9 -‌بایندر، 10 -

قلعه جوق، 11 - قره خاج، 12 - باغچه جوق، 13 - محمدکندی، 14 - کوسچ، 15 - سنگر، 16

- شاطر، 17 - بازرگان، 18 - گجوت، 19 -‌قوری‌بلاغ، 20 - پراخوریک، 21 - کشمش تپه،

22 - نایب‌کندی، 23 - تریان، 24 - دیبک، 25 - بیجان، 26 - تیکه، 27 - جان عزیز، 28

- درگاه قلی.

7 - دهستان آواجیق.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای کلیساکندی مشتمل بر 48 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - آرخاشان، 2 - اروج‌کندی، 3 - آغبلاغ، 4 - بدولی، 5 - بیک‌کندی، 6 - پاسگاه

مرزبانی، 7 - پیراحمد کندی، 8 - جمال‌کندی، 9 - جنگ تپه، 10 -‌جورگو، 11 - جوزر،

12 - جیق‌جیق، 13 - حال‌حال سفلی، 14 - حال‌حال علیا، 15 - دلک‌وردی، 16 -

سارمساق‌لو، 17 - ساری‌اجاق، 18 - سلمان‌آباد، 19- سلیمان‌آغل، 20 - سیران، 21 -

سیلاب، 22 - شادلوی سفلی، 23 - شادلوی علیا، 24 - شاه بندلو، 25 - شگفتی، 26 -

صوفعلی، 27 - طهماسب کندی،28 - عرب دیزسی، 29 - عربین‌کندی، 30 - علوجینی، 31 -

علی‌آباد، 32 - قزیل بلاغ، 33 - قلی دیزه‌سی، 34 - قندقلو، 35 - قیان‌کندی، 36 -

کشتاز، 37 -‌کلیساکندی، 38 - نادو، 39 - نفطو، 40 - مصطفی قلعه‌سی، 41 - باش‌کند،

42 - ماراکمی، 43 - صغو، 44 - گل‌مورس، 45 - جبارلو، 46 - آغبلاغ خالد، 47-

قزل‌سوری، 48 - آغبلاغ ابوبکر.

8 - دهستان قره قوین شمالی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای صوفی مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - تیمورآباد، 2 - کندال، 3 - سنیق، 4 - قره‌زمین، 5 - طوره، 6 - قره کهریز، 7 -

صوفی، 8 - محمدکریم‌کندی، 9 - شریف‌کندی، 10 - سلیمان‌کندی، 11 -‌فیشل، 12 -

آرپالیخ، 13 - شوراگل، 14 - آغدونلو، 15 - آغبلاغ سوگار، 16 - عزت‌آباد، 17 - جگن،

18 - داش‌فیشل، 19 - بایرام‌کندی، 20 - علیار، 21 -‌بیانچلی کرد.

9 - دهستان قره‌قویون جنوبی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای مرگن‌لر (‌مرگن وسط) مشتمل بر 33 روستا، مزرعه و مکان به اسامی

زیر:

1 - مرگن عزیزآباد، 2 - مرگن قدیم، 3 - مرگن وسط، 4 - مرگن اسماعیل‌کندی، 5 -

سیداحمد، 6 - تازه‌کند قدیم، 7 - قره‌آغاج، 8 - ایل بلاغی، 9 -‌محمودکندی، 10 -

خورابلو، 11 - سیدجعفر کندی، 12 - حسن‌کندی، 13 - صبرخان، 14 - خضرلو، 15 - ضمد

یودی، 16 - اشگه‌سو، 17 - زنجیره، 18 -‌آغ‌بلاغ هخور، 19 - دانابلاغ، 20 - ملک‌لو،

21 - مخور، 22 - شیخ سیلو، 23 - پیرشاه، 24 - کوچلوی سفلی، 25 - کوچلوی علیا، 26 -

باش کهریز، 27 -‌اینچه قدیم، 28 - دوزآغل، 29 - ملاکندی، 30 - شهر سیلابی، 31 -

قره جالو، 32 - قاباخ بالغ، 33 - کورابلاغ

10 - دهستان زنگبار.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای بهلول‌آباد مشتمل بر 34 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - اروج محمد، 2 - آغ اتلاق، 3 - آقامیرکندی، 4 - بهلول‌آباد، 5 - پاسگاه قیقاج،

6 - پاسگاه شیبلو، 7 - پاسگاه قنبرکندی، 8 - پناه‌کندی، 9 - پورناک، 10

-‌پیله‌سوار، 11 - تپه‌باشی پورناک، 12 - حاجی صوفی، 13 - حسین‌آباد، 14 -

جمال‌آباد، 15 - دایلان کندی، 16 - ساختمان، 17 - علی نظر، 18 - فتاح، 19- شبیلوی

علیا، 20 - شبیلوی سفلی، 21 - قارقولوق سفلی، 22 - قارقولوق علیا، 23 - قلینج

لاغیش، 24 - قوطان، 25 - قوردالدرن عجم، 26 - قوردالدین‌کرد، 27 - قیرکندی، 28 -

قیقاج، 29 - مرادلوی سفلی، 30 - مرادلوی وسطی، 31 - ملاکندی، 32 - میرزاکندی، 33 -

نظرخان، 34 - قره خوجالو.

11 - دهستان چالدران جنوبی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای خضرلو مشتمل بر 56 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - انبار سفلی، 2 - انبار علیا، 3 - انبار ماران، 4 - اینجه صلاح سفلی، 5 - اینجه

صلاح علیا، 6 - آبگرم، 7 - بابانور، 8 - بغلچی سفلی، 9 - بغلچی علیا، 10- پاسگاه

یک ساله، 11 - پاییزآباد، 12 - تات کندی، 13 - تغنیت سفلی، 14 - تغنیت علیا، 15 -

تقی‌کندی، 16 - تولکی‌تیه‌سی، 17 - خان بغلچی، 18 -‌خان صدر، 19 - خضرلو، 20 -

داردره‌سی، 21 - دلیک‌راش، 22 - دمیرچی، 23 - دوشان‌تپه سفلی، 24 - دوشان‌تپه

علیا، 25 - زلول، 26 - زنگره، 27 -‌سگریک، 28 - شیخ‌سلوی سفلی، 29 - شیخ‌سلوی

علیا، 30 - صدر، 31 - علی‌پسند، 32 - عموخانزی علیا، 33 - عموخانزی سفلی، 34 -

عیسی‌گولی، 35- قاشقابلاغ سفلی، 36 - قاشقابلاغ علیا، 37 - قرجه‌ورن سفلی، 38 -

قرجه‌ورن علیا، 39 - قره‌چی بلاغی، 40 - کردکندی، 41 - گدوک‌کندی، 42 -

مارلوی‌چالدران، 43 - ماران سفلی، 44 - مخمور، 45 - مخور، 46 - مسجدلوی سفلی، 47 -

مسجدلوی علیا، 48 - بگوکندی، 49 - ملحم‌لوی سفلی، 50 - ملحم‌لوی‌علیا، 51 -

میرزاخان، 52 - مندلیخ، 53 - ندرآباد، 54 - ناور، 55 - نبی‌کندی، 56 - یکساله

علیا.

12 - دهستان چایباسار جنوبی.

--------------------------------------------------------

‌به مرکزیت روستای قره‌تپه مشتمل بر 49 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1 - حورو، 2 - تلیم‌خان علیا، 3 - تلیم‌خان سفلی، 4 - مخند، 5 - هاسین بزرگ، 6 -

میرزا دولماز، 7 - محمود آغلی، 8 - ایلان قره، 9 - ایلان قره تازه‌کند، 10-

عبدالله کندی، 11 - قشلاق جل، 12 - میرزا خلیل، 13 - مولیک علیا، 14 - حصار، 15 -

حسوشکی، 16 - عیسی‌خان، 17 - شیب‌شیب، 18 - تیکه کرد،19 - تاتار، 20 - هاسین کوچک،

21 - ترکمه، 22 - رند، 23 - دانالوی بزرگ، 24 - دانالوی کوچک، 25 - کهریز قلعه

دره‌سی، 26 - قروی شکاک، 27 -‌خلیل زاغه‌سی، 28 - گاموس، 29 - قره تپه، 30 -

النلر، 31 - جگنلوی عجم، 32 - آراغان، 33 - حسولزگی، 34 - جگنلوی کرد، 35 - اینچه

علیا، 36 -‌اینچه سفلی، 37 - علی‌آباد رند، 38 - بلجک، 39 - یعقوبعلی کندی‌کرد، 40

- هندور، 41 - قزل داغ‌کرد، 42 - قزل‌داغ عجم، 43 - کاروان قرآن، 44 - دوه‌یاتان،

45 - کهریز مایل‌کندی، 46 - مایل‌کندی، 47 - آغبلاغ چمنلو، 48 - چمنلو، 49 - شیخ

علی‌جان.

‌تبصره 1 - هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در

فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌ها مربوطه منظور نشده‌مادامی که

دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در

تابعیت دهستان مربوط در این شهرستان باقی خواهد ماند.

‌تبصره 2 - وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای

همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.

‌تبصره 3 - با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و

مکان یگری به جز فهرست اسای نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه‌و در محدوده آن ملاحظه

شود یا در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.م

‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیرمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
http://fredcountcyc.strikingly.com/ دوشنبه سوم تیر 1398 02:25 ق.ظ

Cheers! I enjoy this.
achat cialis en itali deutschland cialis online order generic cialis online acheter cialis kamagra buy cialis uk no prescription cialis prices in england cialis dosage recommendations only here cialis pills comprar cialis 10 espa241a cialis efficacit
http://nizerma.strikingly.com/ شنبه یکم تیر 1398 07:56 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
generico cialis mexico generic cialis 20mg tablets best generic drugs cialis buying cialis on internet cialis tadalafil buying cialis overnight generic cialis in vietnam comprar cialis 10 espa241a cialis 200 dollar savings card generic cialis at walmart
Buy cialis شنبه یکم تیر 1398 03:00 ق.ظ

Cheers! I like this.
cialis kaufen wo 40 mg cialis what if i take generic cialis pro click now buy cialis brand prezzo di cialis in bulgaria we like it cialis price cialis professional yohimbe cialis generisches kanada cialis rezeptfrei sterreich rezeptfrei cialis apotheke
http://jackcounhard.strikingly.com/ پنجشنبه سی ام خرداد 1398 12:01 ق.ظ

Kudos! Quite a lot of content!

are there generic cialis cialis online napol cialis online napol cialis coupon can i take cialis and ecstasy cialis vs viagra cialis et insomni cialis diario compra when can i take another cialis cialis generika
http://miicyclo.strikingly.com/ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398 02:47 ق.ظ

Many thanks, An abundance of stuff.

cialis arginine interactio cialis usa cost how to purchase cialis on line cialis venta a domicilio get cheap cialis generic cialis at walmart order a sample of cialis cialis price thailand cialis 20 mg effectiveness cialis kamagra levitra
Cialis prices جمعه بیست و چهارم خرداد 1398 07:11 ب.ظ

You said it adequately..
cialis e hiv ou trouver cialis sur le net ou acheter du cialis pas cher where cheapest cialis sublingual cialis online prices for cialis 50mg cialis alternative canada discount drugs cialis cialis prices in england cialis dosage recommendations
Cialis 20 mg جمعه بیست و چهارم خرداد 1398 04:31 ق.ظ

Amazing quite a lot of great tips!
chinese cialis 50 mg cialis 20 mg effectiveness cialis 5 effetti collaterali generic cialis cialis cost prezzo cialis a buon mercato tadalafil 20 mg 200 cialis coupon cilas cheap cialis
http://snowdeffscat.strikingly.com/ پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1398 12:51 ق.ظ

Fantastic posts. Thank you!
cialis prices in england canadian discount cialis how to purchase cialis on line cialis 50 mg soft tab cialis lowest price cialis cuantos mg hay low dose cialis blood pressure legalidad de comprar cialis cialis 20mg preis cf opinioni cialis generico
homemade viagra drink چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 05:56 ب.ظ

These are really wonderful ideas in concerning blogging. You have touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.
cialisvie.com یکشنبه نوزدهم خرداد 1398 10:57 ب.ظ

You actually suggested that effectively!
prix de cialis legalidad de comprar cialis we choice free trial of cialis we use it 50 mg cialis dose callus cialis usa cost cialis arginine interactio cialis qualitat cialis dosage we recommend cheapest cialis
Cialis canada پنجشنبه پانزدهم آذر 1397 12:08 ق.ظ

You said it very well.!
ou trouver cialis sur le net look here cialis cheap canada generico cialis mexico the best site cialis tablets cialis therapie i recommend cialis generico how to purchase cialis on line ou acheter du cialis pas cher cialis 30 day trial coupon venta cialis en espaa
buy cialis no rx چهارشنبه چهاردهم آذر 1397 08:19 ق.ظ

You actually revealed it well.
cilas cialis 100mg suppliers non 5 mg cialis generici achat cialis en europe look here cialis cheap canada cialis generico in farmacia wow look it cialis mexico comprar cialis 10 espa241a generic cialis 20mg tablets cialis cuantos mg hay
Buy generic cialis سه شنبه سیزدهم آذر 1397 08:47 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
what is cialis viagra or cialis cialis for daily use cialis 5 effetti collaterali walgreens price for cialis viagra vs cialis cialis vs viagra safe site to buy cialis online cialis for daily use cialis pills boards
buy cheap cialis in canada دوشنبه دوازدهم آذر 1397 10:04 ب.ظ

Truly plenty of terrific data.
cialis 20 mg cut in half cialis 50 mg soft tab online cialis cialis herbs cialis side effects dangers cialis prices overnight cialis tadalafil brand cialis generic cialis cost cialis et insomni
Cialis online دوشنبه دوازدهم آذر 1397 09:26 ق.ظ

You revealed it wonderfully.
cialis generico postepay cialis en 24 hora venta de cialis canada canada discount drugs cialis buy name brand cialis on line cialis pas cher paris cialis efficacit prezzo di cialis in bulgaria compare prices cialis uk cialis online
buy cialis online without a prescription یکشنبه یازدهم آذر 1397 09:34 ب.ظ

Thanks, Ample info!

il cialis quanto costa cialis kaufen cialis patent expiration online prescriptions cialis viagra or cialis cialis vs viagra buying cialis overnight trusted tabled cialis softabs comprar cialis 10 espa241a callus
Generic cialis شنبه دهم آذر 1397 09:45 ب.ظ

You actually said this really well!
look here cialis cheap canada buy cialis uk no prescription how to purchase cialis on line generic cialis tadalafil cialis dosage amounts buy cialis online cheapest buy original cialis price cialis per pill dosagem ideal cialis cialis bula
buy cialis medication جمعه نهم آذر 1397 09:15 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis daily dose generic free generic cialis tadalafil tablets look here cialis order on line cialis rezeptfrei sterreich cialis for bph female cialis no prescription comprar cialis navarr cialis 30 day sample cialis kamagra levitra
Buy generic cialis جمعه نهم آذر 1397 09:20 ق.ظ

Thank you! Loads of data!

cialis for sale if a woman takes a mans cialis cialis prezzo al pubblico cialis 05 click now cialis from canada buy brand cialis cheap fast cialis online cialis uk tadalafil tablets tadalafil 20mg
Cialis prices پنجشنبه هشتم آذر 1397 10:19 ب.ظ

Really all kinds of valuable information.
cialis herbs import cialis cialis 50 mg soft tab free generic cialis cialis lowest price cialis generika cialis wir preise how to purchase cialis on line cialis in sconto venta cialis en espaa
Cialis pills پنجشنبه هشتم آذر 1397 10:45 ق.ظ

Really many of excellent data.
recommended site cialis kanada cialis side effects we recommend cheapest cialis cialis lowest price cialis en 24 hora cialis coupon 40 mg cialis what if i take miglior cialis generico tadalafilo cialis et insomni
buy cialis online safely چهارشنبه هفتم آذر 1397 10:05 ب.ظ

Seriously a good deal of great tips!
cialis coupons printable try it no rx cialis tadalafilo cialis uk next day buy brand cialis cheap how to purchase cialis on line cialis qualitat cialis australian price what is cialis only now cialis for sale in us
buy tadalafil pills چهارشنبه هفتم آذر 1397 10:11 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
are there generic cialis cialis savings card cialis 20 mg effectiveness viagra vs cialis vs levitra enter site natural cialis generic cialis at the pharmacy only now cialis for sale in us cialis pills price each cialis kaufen bankberweisung generic cialis
buy cheap cialis in canada دوشنبه نهم مهر 1397 02:47 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis coupon cheap cialis cialis generique when can i take another cialis no prescription cialis cheap buying brand cialis online cialis pas cher paris tadalafil generic venta cialis en espaa order cialis from india
canada online pharmacy یکشنبه یکم مهر 1397 12:51 ب.ظ

You said it very well.!
pharmacy times northwest pharmacies online canada medication cost the best canadian online pharmacies best canadian pharmacy aarp recommended canadian online pharmacies canadianpharmacyusa24h is it legal canadian prescriptions online serc 24 mg buy vistagra online safe canada pharmacies account
viagravonline.com چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1397 09:09 ق.ظ

Nicely put, Regards.
are there generic cialis how to buy cialis online usa cialis 20 mg best price 40 mg cialis what if i take cialis for sale south africa cialis great britain calis tadalafil 10 mg buying cialis on internet cialis canada on line
http://viagraessale.com/ یکشنبه یازدهم شهریور 1397 09:57 ب.ظ

Good postings. Thanks a lot!
generic low dose cialis cialis sicuro in linea cialis 50 mg soft tab cialis 5 mg how to buy cialis online usa how do cialis pills work side effects for cialis cialis super acti generic cialis tadalafil cialis coupons
viabiovit.com/online-apotheek-geen-presc-verzending.html سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397 09:18 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
buy viagra online without rx viagra pfizer buy online buy viagra mastercard tadalafil buy generic viagra paypal get viagra online viagra online pharmacy uk viagra online with a prescription buy viagra prescription online viagra cheap prices
http://babecolate.com/buy-genuine-cialis-online.html سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397 12:52 ق.ظ

You actually revealed it exceptionally well.
generic cialis levitra weblink price cialis generic cialis at walmart cialis generico in farmacia link for you cialis price cialis generika cialis 5 mg effetti collateral generic cialis buy cialis online legal cialis 20 mg cost
Viagra pills پنجشنبه ششم اردیبهشت 1397 02:06 ق.ظ

Helpful postings. Many thanks!
rx pharmacy viagra buy brand viagra online without prescription buy viagra online order where can i buy viagra uk online purchase of viagra safe buy viagra online sildenafil uk buy viagra usa online get a prescription for viagra online buying cheap viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30